fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ارسال مقالات

انتظار می‌رود مقاله‌ها با کیفیت بالا همراه با نوآوری و مرتبط با زمینه‌های مورد اشاره ارسال گردند. از کلیه محققین در زمینه‌های مربوط، حتی اگر در ربوکاپ حضور ندارند، دعوت می‌گردد تا مقالات تحقیقاتی خود را ارسال نمایند. ازکلیه مقالات کاربردی در دنیای واقعی و مقالات منعکس کننده نتایج نظری و همچنین مقالاتی که ترکیبی از هر دو ماهیت را دارند استقبال می‌گردد.

مقالات ارسالی می‌بایست به زبان انگلیسی یا فارسی و حداکثر در ۷ صفحه با توجه به قالب استاندارد IEEE تهیه گردند. جهت دریافت قالب مقاله های فارسی به صفحه راهنمای نویسنده ها در وب سایت رسمی کنفرانس مراجعه بفرمایید. ارسال مقالات تنها به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت دریافت مقالات قابل قبول خواهد بود. کلیه مقالات می‌بایست در قالب فایل PDF و بدون ذکر نام و وابستگی نویسنده ارسال گردند. همچنین فایل doc یا LaTeX مقالات که شامل نام و وابستگی نویسنده باشد نیز می بایست ارسال گردد. کلیه مقالات توسط حداقل دو داور با روش blind review مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

 

شایان ذکر است مقالات برگزیده به ژورنال علمی پژوهشی (مورد تأیید وزارتین) دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان

(Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control (MISC ارسال خواهد گردید.

 

 تاریخ های مهم:

تاریخ دریافت مقالات:  25 بهمن 1392  

اعلام نتیجه داوری مقالات:  21 اسفند 1392

ثبت نام:   26 اسفند 1392

ارسال مقالات قابل ارائه: 7 فروردین 1393


صفحه ارسال مقالات:

http://symp2014-iranopen.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

symposium2014@qiau.ac.ir