fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ليگ شبیه ساز عامل امداد

کمیته لیگ

o        سرپرست لیگ

فرشید فرجی، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران    

o        اعضاء کمیته فنی

علی مدرسی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایران    

پوریا کاویانی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

مصطفی موحدی، دانشگاه شیخ بهایی، ایران

پیمان اردستانی، داتشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران