fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ربات های خانگی

کمیته لیگ

سرپرست

کمیته فنی

·          فرشید عبداللهی - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین -ایران

·          امیرحسین شانتیا - دانشگاه گرونینگ - هلند

کمیته اجرایی

·          بهرام جمشیدی - دانشگاه ازاد اسلامی قزوین – ایران


home@iranopen.ir