fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

ربات های فوتبالیست اندازه متوسط

کمیته لیگ

رییس لیگ

  • دکتر مجید قلی پور، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران


کمیته فنی

  • دکتر یاسونوری تاکمورا، دانشگاه صنعتی کیوشو، ژاپن
  • دکتر برناردو کنها، دانشگاه آویرو، پرتغال
  • آقای حامد رسام فر، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
  • آقای مسعود منتظری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران