fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

لیگ ربات های استاندارد

قوانین لیگ

قوانین مورد استفاده در این دوره از مسابقات، بر اساس قوانین سال 2014  لیگ ربات ها ی استاندارد می باشد.