fa-IRen-GB
ورود IranOpen Google Plus

نمايش دانش آموزی-موضوع آزاد

کمیته لیگ

مسئول لیگ:

جناب آقای محمد شمالی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

اعضای کمیته فنی:

 1- جناب آقای احسان تقدسی، ایران

 2- سرکار خانم آزاده رحیمیان، ایران